Terms-of-Service

Ingangsdatum: 09-10-2023

Laatst bijgewerkt: 23-01-2024

Deze Algemene Voorwaarden (hierna: "Voorwaarden") regelen het gebruik van onze website, producten en diensten (gezamenlijk de "Diensten" genoemd). Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze Diensten gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze Diensten, gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, maak dan geen gebruik van onze Diensten.

1. Aanvaarding van de Voorwaarden
Door gebruik te maken van onze Diensten verklaart u dat u wettelijk bevoegd bent om deze Voorwaarden te accepteren en dat u akkoord gaat met naleving van alle toepasselijke wetten en voorschriften.

2. Wijzigingen in de Voorwaarden
Nexxt Labs BV behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Voorwaarden periodiek te controleren. Uw voortgezet gebruik van de Diensten na wijzigingen houdt acceptatie in van de herziene Voorwaarden.

3. Omvang van de Diensten
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle via onze online winkel gesloten overeenkomsten (koopovereenkomst en abonnement) tussen Nexxt Labs BV, met maatschappelijke zetel aan Verdunplein 17 Unit 8485, 5627SZ Eindhoven, Nederland (hierna aangeduid als "Nexxt Labs BV," "wij," of "ons") en u als klant. Deze Voorwaarden zijn ook van toepassing op het gebruik van onze website, www.nexxtlabs.nl (de "Website").

4. Gebruik van de Diensten
4.1 Gebruikersaccount: Om toegang te krijgen tot bepaalde functies van onze Diensten, moet u mogelijk een gebruikersaccount aanmaken. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw accountgegevens en voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden.
4.2 Verboden gedrag:
U stemt ermee in om niet:
- In strijd te handelen met enige toepasselijke wetten of voorschriften.
- Inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen.
- Spam, virussen of schadelijke code te verspreiden.
- Te proberen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot onze systemen of netwerken.
- Onze Diensten te gebruiken op een manier die de integriteit van onze Diensten of de ervaring van andere gebruikers kan verstoren, belemmeren of schaden.

5. Sluiting van een Koopovereenkomst
5.1 Bestelling plaatsen: Door een bestelling via de online winkel in te dienen, plaatst u een bindende bestelling. U bent gebonden aan de bestelling gedurende een periode van twee (2) weken na het plaatsen van de bestelling; uw recht om uw bestelling in te trekken volgens Sectie 8 blijft onaangetast.
5.2 Bevestiging: Wij zullen de ontvangst van uw bestelling via onze online winkel onmiddellijk per e-mail bevestigen. Een dergelijke e-mail vormt geen bindende aanvaarding van de bestelling, tenzij, naast de ontvangstbevestiging, de aanvaarding tegelijkertijd wordt verklaard.
5.3 Contractafsluiting: Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer wij uw bestelling accepteren door een acceptatieverklaring of door levering van de bestelde producten. Als de levering van de door u bestelde producten niet mogelijk is, zullen wij u hier onmiddellijk van op de hoogte stellen en eventuele al ontvangen vergoeding onmiddellijk terugbetalen.

6. 30 Dagen Geld-Terug-Garantie
Als u niet tevreden bent met ons product, kunt u binnen 30 dagen na uw eerste bestelling een terugbetaling initiëren. Meer informatie is te vinden in ons Retour- & Terugbetalingsbeleid.

7. Automatische Verzendingen
Bij het worden van een klant wordt u automatisch ingeschreven voor onze periodieke automatische verzendservice. Standaard vinden zendingen elke 28 dagen plaats, maar dit schema is aanpasbaar aan uw voorkeuren. Klanten hebben de vrijheid om de frequentie van hun automatische zendingen te wijzigen, de volgende verzenddatum te specificeren of toekomstige automatische zendingen volledig te annuleren. Deze aanpassingen kunnen worden beheerd door in te loggen op uw account op onze website en kunnen op elk gewenst moment worden gemaakt.

8. Leverings- en Betalingsvoorwaarden
Onze levering vindt plaats na ontvangst van de aankoopprijs (inclusief verzendkosten). De levertijd is ongeveer één tot drie (1-3) dagen na betaling van de aankoopprijs en verzendkosten. Automatische verzending en levering worden standaard maandelijks uitgevoerd zolang een klant actief blijft.

9. Prijzen en Verzendkosten
Alle prijzen in onze online winkel zijn netto prijzen, inclusief de wettelijke BTW en inclusief de verzendkosten. De prijs, inclusief BTW en verzendkosten, wordt ook weergegeven in het bestelformulier voordat u de bestelling indient. Verder zijn hier geen extra kosten aan verbonden.

10. Intellectueel Eigendom
Nexxt Labs BV behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op logo's, afbeeldingen, films, teksten en andere inhoud gepubliceerd op onze website en die verband houden met onze producten. Gebruik van deze logo's, afbeeldingen, films, teksten, andere inhoud en onze handelsmerken is niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

11. Disclaimer voor Inhoud op Websites van Derden
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud op gelinkte externe websites waarover wij geen controle hebben. Deze links worden uitsluitend als een gemak voor gebruikers verstrekt en vormen geen goedkeuring of goedkeuring van de inhoud door Nexxt Labs BV.

12. Informatie over Gegevensbescherming
Nexxt Labs BV voldoet aan de eisen voor gegevensbescherming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU en de toepasselijke nationale wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons privacybeleid.

13. Wijzigingen in de Voorwaarden en Bedrijfsvoering van de Dienst
13.1 We behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen, voor zover dit noodzakelijk is vanwege een veranderde wettelijke situatie of jurisprudentie, technische veranderingen of verdere ontwikkelingen, nieuwe organisatorische vereisten van massaverkeer, verdere ontwikkelingen van het bedrijfsmodel, lacunes in de Voorwaarden, veranderingen in marktomstandigheden of om andere redenen, en mits de wijzigingen u niet onredelijk benadelen. Wijzigingen die alleen van invloed zijn op nieuwe functies of producten of die niet gepaard gaan met extra verplichtingen of lasten voor u, treden onmiddellijk in werking. De wijzigingen worden als goedgekeurd beschouwd als u niet binnen vier weken na onze kennisgeving bezwaar maakt tegen de wijzigingen. In geval van een wijziging in de Voorwaarden zullen wij specifiek wijzen op de mogelijkheid van bezwaar en het belang van de deadline. Als u gebruik maakt van uw recht van bezwaar, hebben wij het recht om alle contracten met u met ingang van het moment waarop de gewijzigde Voorwaarden van kracht worden, te beëindigen.
13.2 We behouden ons het recht voor om op elk moment de werking van onze website stop te zetten.

14. Overdracht
Nexxt Labs BV kan alle met u gesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk overdragen aan een andere rechtspersoon, in het bijzonder aan een gelieerde onderneming, of in verband met een zakelijke transactie of een activatransactie.

15. Toepasselijk Recht en Plaats van Jurisdictie, Geschillenbeslechting
Het Nederlandse recht is van toepassing, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten.
15.1 Geschillenbeslechting: De EU-Commissie heeft een internetplatform gecreëerd voor online geschillenbeslechting. Het platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen met betrekking tot contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online aankoopcontracten. Meer informatie is beschikbaar op de website van de EU-Commissie. Nexxt Labs BV is noch bereid noch verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

 .